Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SAFE

Rozumiemy, że Twoja prywatność jest dla Ciebie ważna, dlatego chcemy, abyś wiedział i rozumiał, jak i dlaczego HTI Sp. z o.o.  gromadzi, wykorzystuje i udostępnia informacje o Tobie. W niniejszym dokumencie określamy podstawy prawne przetwarzania oraz sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych a także przedstawiamy informacje na temat praw osób fizycznych. Podane dane osobowe wykorzystujemy w celach określonych w niniejszym dokumencie lub w innym celu wskazanym w momencie ich przekazania HTI Sp. z o.o.

Wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby uważa się za “Dane osobowe”.

Poprzez wyrażenie zgody, zgadzasz się na zbieranie, używanie i dzielenie się informacjami zgodnie z Polityką Prywatności. W przypadku zbierania i wykorzystywania danych osobowych, chcemy zachować przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest HTI Sp. z o.o. ul. Piątkowska 116/A9 60-649 Poznań.

BEZPIECZEŃSTWO

Wdrożyłyśmy nasze wewnętrzne zasady, polityki, procedury i szkolenia obejmujące ochronę danych, ich bezpieczeństwo i poufność. Podejmujemy uzasadnione środki, aby zabezpieczyć dane osobowe przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym użyciem i nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem. Wszystkie zbierane dane chronione są z użyciem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa.

PRZETWARZANIE

HTI Sp. z o.o. zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z i na potrzeby oferowanych i realizowanych Usług. Przetwarzając dane osobowe, zbieramy informacje, które przekazujesz bezpośrednio nam, korzystając lub planując skorzystać z naszych Usług. W zależności od tego, której Usługi to dotyczy, możemy zbierać różne informacje o Tobie.

Osoby kontaktujące się z nami

Zbieramy dane osobowe, gdy osoba fizyczna kontaktuje się z nami za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym poprzez formularz kontaktowy (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, treść wiadomości). Dane, które otrzymaliśmy wykorzystujemy w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość lub odpowiednie załatwienie sprawy. W trakcie wymiany wiadomości dane osobowe wskazane powyżej mogą obejmować imię i nazwisko, stanowisko osoby kontaktującej się, numer telefonu, adres e-mail, dane teleadresowe pracodawcy oraz inne służbowe dane kontaktowe.

Osoby indywidualne korzystające z naszych Usług

Świadcząc szeroki zakres Usług przetwarzamy wiele kategorii danych. Są to dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe.

 

 Klienci

W celu świadczenia usług, podpisywania umów i ich profesjonalnej realizacji zbieramy dane osobowe od naszych Klientów i osób wskazanych do kontaktu. Zbierane dane osobowe obejmują imię i nazwisko, stanowisko, dane teleadresowe pracodawcy, służbowy numer telefonu, adres e-mail.

Współpracownicy, w tym podwykonawcy

Zbieramy dane osobowe w celu zamawiania i otrzymywania Usług, jak również świadczenia Usług na rzecz naszych Klientów. Wówczas przetwarzamy dane w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług.

Newsletter

Zbieramy dane w celu nawiązania kontaktu, aby przesłać Tobie informacje o usługach świadczonych przez HTI Sp. z o.o.  i jej działalności. Każdorazowo możesz zrezygnować z otrzymywania tych informacji klikając w link rezygnacji w przesłanym przez nas e-mailu.

Kontakty biznesowe

Zbieramy i przetwarzamy dane biznesowe naszych Klientów i potencjalnych Klientów. Dane te obejmują imię i nazwisko, stanowisko, służbowy numer telefonu, adres e-mail, dane teleadresowe pracodawcy. Dane te zbierane są za pomocą systemu do zarządzania przedsiębiorstwem.

 Osoby korzystające ze strony https://hti.net.pl

Odwiedzając stronę https://hti.net.pl możesz pozostawić nam następujące dane: imię i nazwisko, dane kontaktowe, datę urodzenia (zapisując się na szkolenie); imię i nazwisko, adres e-mail, telefon (zapisując się na newsletter ); imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,  (zostawiając nam wiadomość poprzez formularz kontaktowy).

Możemy również automatycznie zbierać informacje o urządzeniach używanych do interakcji z naszymi Usługami. Może to obejmować Twój adres IP, typ przeglądarki, adresy URL, odwiedzane strony, kliknięte łącza, interakcje użytkownika, żądany adres URL, ustawienia sprzętu i wyszukiwane hasła, identyfikator urządzenia, przeglądarkę internetową i informacje o przeglądaniu zebrane za pośrednictwem plików cookies. Możemy otrzymywać informacje z plików cookies, które są fragmentami danych zapisywanymi przez przeglądarkę i wysyłanymi do nas w odpowiedzi na żądania. Używamy tych informacji, aby poprawić jakość obsługi, zrozumieć aktywność użytkowników, personalizować zawartość i poprawić jakość naszych Usług.

 

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

HTI Sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą lub z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą, w tym do:

  1. a) świadczenia, utrzymywania i ulepszania Usług;
  2. b) zapewnienia właściwej obsługi Klienta;
  3. c) obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
  4. d) kontaktowania się z Tobą, w celach związanych ze świadczeniem Usług.

Ponadto przetwarzanie jest niezbędne dla dopełnienia obowiązku prawnego ciążącego na HTI Sp. z o.o.  z tytułu zrealizowanych umów (np. przepisy podatkowe, przechowywanie dokumentów i zapisów księgowych), jak również ze względu na realizację zadań związanych z prowadzoną działalnością, np. planowanie i organizacja pracy, raportowanie oraz analizowanie

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

  1. a) prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych Usług HTI Sp z o.o. w związku z trwającymi umowami oraz kontynuowanymi w przyszłości;
  2. b) kontaktowanie się z Tobą w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, w szczególności i za Twoją zgodą, przez e-mail.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane osobowe są przechowywane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych, dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, archiwizacyjnych. Maksymalny okres przechowywania wynosi 10 lat od zakończenia wykonania umowy.

Dane osobowe pozyskane w celach marketingowych oraz w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przechowywane są do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH STRONOM TRZECIM

Powierzamy dane osobowe innym podmiotom tylko wówczas gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W odpowiednich umowach zawieramy postanowienia dotyczące środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych i zachowania poufności. W związku z tym Twoje dane mogą być przekazywane: a) podmiotom współpracującym z nami, które udzielają nam wsparcia w zakresie prowadzenia naszej działalności i wykonują czynności z tym związane;

  1. b) podmiotom zewnętrznym, które zapewniają wsparcie techniczne dla naszych wewnętrznych systemów IT oraz zarządzania stroną www;
  2. c) organom nadzorczym, w odpowiedzi na żądanie udzielenia informacji, jeżeli ujawnienie jest zgodne lub wymagane przez obowiązujące prawo, regulację, proces prawny lub wniosek rządowy.

Możemy oferować funkcje udostępniania społecznościowego lub inne zintegrowane narzędzia, które umożliwiają udostępnianie treści lub działań podejmowanych w naszych Usługach za pomocą innych mediów. Korzystanie z tych funkcji umożliwia udostępnianie określonych informacji znajomym lub publicznie, w zależności od ustawień, jakie ustalasz z osobą trzecią, która udostępnia funkcję udostępniania społecznościowego, np. Facebook, LinkedIn, Twitter, Google + i YouTube.

 PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Uprzejmie informujemy, że możemy przekazywać Twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy EOG w związku z korzystaniem przez nas z partnerów analitycznych (takich jak Google Analytics), aby analizować wykorzystanie i ruch w naszych Usługach. Jako przykład możemy wykorzystać partnerów analitycznych do analizy i pomiaru łącznej liczby unikalnych użytkowników naszych Usług. Twoje dane będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016.

 PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Zgodnie z obowiązującym prawem osoby fizyczne posiadają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a administrator odpowiada za ich realizację. W sytuacji gdy HTI  Sp. z o.o. jest administratorem danych i decyduje o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych, informujemy o Twoich prawach.

Prawo dostępu do danych osobowych – osoby fizyczne mają prawo dostępu do swoich danych, które jako administrator przechowujemy.

Prawo do sprostowania danych – jeśli Twoje dane są nieaktualne lub nieprawidłowe.

Prawo do usunięcia danych – jeśli Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub nie wyrazisz zgody na dalsze przetwarzanie danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania – jeśli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe, są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na czas pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych lub ich zgodność.

Prawo do wniesienia sprzeciwu – w dowolnej chwili, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś lub Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu.

W przypadku wyrażenia chęci skorzystania z tych praw, prosimy wysłać e-maila na adres hti@hti.net.pl

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.uodo.gov.pl.

PLIKI COOKIES

Są to małe pliki tekstowe, zwane ciasteczkami, pochodzące z witryny www zapamiętywane przez przeglądarkę internetową użytkownika serwisu. Pliki cookies dzielą się na tymczasowe – pamiętane do czasu zamknięcia przeglądarki i cookies z określonym terminem wygaśnięcia, które są zapisywane na przeglądarkę na dłużej.

Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookies. Jeśli wolisz, możesz zazwyczaj ustawić przeglądarkę tak, aby usuwała lub odrzucała pliki cookies innych firm i stron trzecich. Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się usunąć lub odrzucić pliki cookies, może to wpłynąć na dostępność i funkcjonalność naszych Usług.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Polityki Prywatności i przetwarzanych danych prosimy o kontakt z administratorem  pod adresem hti@hti.net.pl