By móc lepiej zrozumieć funkcjonowanie materiałów izolacyjnych SkamoWall, dobrze jest przypomnieć sobie kilka szczegółów związanych z budową materiałów izolacyjnych, a w szczególności ich właściwości wynikających ze struktury, jaką posiadają.

Struktura materiałów budowlanych może być:

 • Kapilarno -porowata (np. cegła, beton. płyta SkamoWall)
 • Włóknista (np. drewno, wełna mineralna)
 • Ziarnista (np. żwir, kruszywa)
 • Zbita (np. szkło, metal)

Materiały porowate — ciała stałe, które zawierają dużą ilość pustych przestrzeni o względnie małych wielkościach, charakteryzującymi się dobrze rozwiniętą powierzchnią wewnętrzną. Przestrzenie takie nazywa się porami, a przestrzeń zajętą przez ciało stałe — szkieletem.

Rodzaje porów:

Ze względu na rozmiar:

 • Mikropory
  • efektywny promień porów mniejszy niż 2 nm
 • Mezopory
  • promień większy niż 2 nm a mniejszy niż 50 nm
 • Markopory
  • promień większy niż 50 nm

Ze względu na charakter:

 • Zamknięte
 • Otwarte
 • Złożone
 • Ukierunkowane

Parametry charakteryzujące strukturę

 • Porowatość efektywna ε [m3/m3]

  charakteryzuje materiały porowate i jest miarą zdolności tych materiałów do wchłaniania wilgoci. Porowatość efektywna jest ilorazem objętości porów otwartych Vp zawartych w elementarnym obszarze wypełnionym materiałem porowatym do objętości tego obszaru V. Makropory odgrywają decydującą rolę w przenoszeniu wilgoci do mezoprów i mikroporów. W mezoporach odbywa się transport wilgoci, a na ich powierzchni zachodzi adsorpcja. Mikropory stanowią podstawowy nośnik właściwości sorpcyjnych materiału. W budowlanych materiałach porowatych występują pory należące do wszystkich grup. Szczególnie ważny wpływ na właściwości sorpcyjne materiału porowatego ma rozkład wielkości porów wg. ich efektywnych promieni. W jednym materiale porowatym mogą wystąpić nieliczne duże pory, a w innym — liczne i małe, przy takiej samej porowatości. Wilgoć wchłonięta przez materiał porowaty znajduje się na jego wewnętrznej powierzchni oraz we wnętrzu zawartych w nim porów. Cząsteczki wody ciekłej oddziałują wzajemnie z cząsteczkami materiału oraz z cząsteczkami wilgotnego powietrza zawartego w porach. Występujące przy tym siły międzycząsteczkowe powodują napięcie powierzchniowe wody i jej migrację w materiale. Wilgoć utrzymuje się w materiale porowatym w sposób najbardziej trwały, gdy jej ilość jest nieznaczna. W materiale silnie zawilgoconym woda związana jest z nim nietrwale i może się stosunkowo swobodnie przemieszczać. Energia wiązania cząstek wody na powierzchni wewnętrznej  materiału zależy od jej ilości, rodzaju materiału oraz szeregu innych czynników.

 • Sorpcja

  jest to zdolność materiału do pochłaniania wilgoci (pary wodnej) z powietrza i określana jest w procentach. Warstwa sorbowanej pary wodnej jest większa jeśli większe jest ciśnienie pary wodnej zawartej w powietrzu. Sorpcja pary wodnej jest tym większa im większa jest powierzchnia materiału. Wilgotność sorpcyjna zależy od wilgotności względnej powietrza (takie wykresy to izotermy sorpcji).

 • Kapilarność

  jest to podciąganie wilgoci znajdującej się w porach materiałów budowlanych. Miarą kapilarności jest wysokość podnoszenia się wody w kapilarach w czasie. Zawilgocenie kapilarne maleje wraz ze wzrostem odległości od poziomu wody. W materiałach budowlanych rolę klasycznych rurek włosowatych spełniają pory i kapilary oraz przestrzenie wokół styku ziaren. Jeśli pory i kapilary mają dostatecznie małe średnice, a w przypadku drobnego uziarnienia  przestrzenie między ziarnami są również małe, występuje zjawisko podciągania. Zjawisko podciągania kapilarnego występuje do momentu zrównoważenia ilości wody podciąganej i wody odparowywanej przez powierzchnię materiałów. Wysokość podciągania jest odwrotnie proporcjonalna do średnicy porów i kapilar. Większość materiałów budowlanych to materiały porowate charakteryzujące się siecią naczyń włosowatych (kapilar), które mogą podciągać wodę. Naczynia włosowate obecne w cegle, zaprawie i niektórych kamieniach naturalnych powodują podciąganie wody w wewnętrznych strukturach tych materiałów w przypadku ich kontaktu z wilgotnym podłożem.

 

Materiał Wysokość podciągania cm/dobę
Płyta SkamoWall 150
Cegła ceramiczna pełna 22
Beton komórkowy 7,5
Beton kwarcowy 5
Drewno sosnowe 0,5-2,5
Wełna mineralna 3-7
Styropian 0

 

 

 

 

 

Dzięki swojej wysokiej kapilarności Płyty SkamoWall Board świetnie absorbują wilgoć z docieplonej przegrody.

System SkamoWall spełnia wysokie wymagania w zakresie paroprzepuszczalności i wodochłonności dziki czemu skutecznie wchłania nadmiar wilgoci z przegrody jednocześnie odparowując ją do pomieszczenia.