Ogólne warunki sprzedaży

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. 
 • Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży (zwane dalej OWS) mają zastosowanie do umów sprzedaży zawieranych przez HTI z osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stanowiąc integralną część tych umów. Ogólne warunki sprzedaży mają odpowiednie zastosowanie do umów dostawy towarów sprzedawanych przez HTI. OWS dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.hti.net.pl.

DEFINICJE

 • 2

Przez użyte w OWS pojęcia rozumie się:

 1. HTI” – HTI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-649) przy ul. Piątkowskiej 116/A9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000229663 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, NIP 781-17-59-053, REGON 634644123, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 120.000 zł.
 2. Kupujący” – kontrahent kupujący towar od HTI na podstawie oferty handlowej oraz ogólnych warunków sprzedaży.
 3. Strony” – HTI oraz Kupujący.
 4. Cena sprzedaży” – cena ustalona przez HTI w ofercie, przyjęta przez Kupującego, potwierdzona jego pisemnym zamówieniem.
 5. Towar” – produkty wyszczególnione w zamówieniu Kupującego, których rodzaj i ilość została zaakceptowana przez HTI i przyjęta do realizacji.
 6. Umowa” – umowa sprzedaży składająca się z niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży oraz szczegółowych warunków uzgodnionych przez strony poprzez sformułowanie ich w ofercie HTI, której przyjęcie Kupujący potwierdza i precyzuje w „Zamówieniu”.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 • 3
 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży HTI składa kontrahentowi ofertę handlową w formie pisemnej. Warunki oferty są wiążące na okres w niej podany od daty podpisania oferty przez HTI.
 2. Kupujący przyjmuje warunki oferty poprzez przesłanie do HTI dokumentu „Zamówienia”, w którym określa co najmniej: imię i nazwisko bądź nazwę (firmę) Kupującego, adres zamieszkania lub siedzibę Kupującego, numery NIP oraz REGON Kupującego, asortyment, ilość zamawianego towaru, dokładny termin i miejsce dostawy, nazwisko osoby kontaktowej upoważnionej do odbioru towaru, a także uzgodnioną z HTI formę i termin płatności. Zamówienie winno być opatrzone pieczątką firmową i podpisane przez osobę uprawnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego.
 3. Nadesłanie Zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z pełną akceptacją postanowień zawartych w niniejszych OWS.
 4. Zamówienie złożone przez Kupującego jest wiążące, jeżeli w ciągu 4 godzin od złożenia Zamówienia Kupujący nie odwoła go lub HTI nie zawiadomi Kupującego o odmowie przyjęcia zamówienia. Brak odwołania Zamówienia ze strony Kupującego, jak również brak odmowy jego przyjęcia przez HTI oznacza, iż między stronami dochodzi do zawarcia umowy na warunkach niniejszych OWS.
 5. HTI zastrzega sobie prawo przyjęcia zamówienia w całości lub w części, składając jego potwierdzenie. HTI w potwierdzeniu zamówienia podaje ilość i rodzaj towaru będącego przedmiotem sprzedaży, jego cenę i wartość, termin zapłaty oraz potwierdza termin dostawy towaru.
 6. HTI jest związana terminem dostawy jedynie wówczas, gdy potwierdzi go na piśmie. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w ustalonym terminie. W przypadku braku potwierdzenia terminu na piśmie HTI dołoży wszelkich starań, aby przygotować towar do odbioru z uwzględnieniem interesów Kupującego.
 7. Postanowienia niniejszych OWS są wiążące dla Stron w przypadku zawarcia w przyszłości kolejnych umów sprzedaży produktów HTI, choćby umowy te zostały zawarte bez oferty złożonej przez HTI.

REALIZACJA UMOWY

 • 4
 1. Miejsce wykonania świadczenia jest siedziba HTI (ex works magazyn HTI).
 2. Od momentu wydania towaru Kupującemu ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego. Strony mogą umówić się pisemnie co do innego sposobu rozłożenia ryzyka, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
 3. Jeżeli towar ma być dostarczony Kupującemu przez przewoźnika wynajętego przez Kupującego lub przez HTI na życzenie i ryzyko Kupującego, ryzyko i koszty transportu ponosi Kupujący. Chwilę powierzenia przewoźnikowi zamówionego towaru uznaje się za moment wykonania świadczenia przez HTI.
 4. Obowiązek zapłaty przez Kupującego za towar powierzony przewoźnikowi nie zależy od jego dostarczenia do miejsca przeznaczenia. HTI nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia, zmniejszenia dostawy lub jej utratę podczas transportu. Jeżeli HTI zawiera w imieniu Kupującego umowę z przewoźnikiem, refakturuje wartość umowy na nabywcę.
 5. W przypadku, gdy towar zostanie dostarczony Kupującemu przez własny środek transportu należący do HTI Kupujący jest obowiązany dokonać rozładunku samochodu z towarem w ciągu 2 godzin od chwili przyjazdu samochodu na miejsce przeznaczenia. W przypadku gdy Kupujący nie dokonał rozładunku we wskazanym wyżej czasie ponosi on koszty przestoju pojazdu. Kupujący ma prawo wskazać dodatkowe, alternatywne miejsce rozładunku samochodu z towarem. Koszt rozładunku samochodu w dodatkowym miejscu rozładunku ponosi Kupujący. W przypadku gdy dostarczenie towaru do dodatkowego miejsca rozładunku spowoduje wydłużenie drogi transportu, lub istotną jej zmianę, wówczas dodatkowe koszty transportu obciążają Kupującego. Dowodem wykonania świadczenia – przejęcia towaru przez Kupującego jest podpisanie dokumentu odbioru towaru (druk W-Z).
 6. HTI jest zobowiązane dołożyć wszelkich starań, aby towar został właściwie opakowany.
 7. W przypadku przygotowania towaru do transportu paletach, koszt palet doliczany jest każdorazowo do rachunku Kupującego.
 8. Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wartości wszystkich szkód powstałych w związku z wykonywaniem przez niego umowy lub ich usunięcia własnym kosztem i staraniem, o ile powstały z winy Kupującego lub osób którymi się posługuje przy wykonaniu umowy.
 9. Kupujący zobowiązany jest do obioru zamówionych towarów w terminie uzgodnionym przez Strony.
 10. W przypadku zwłoki w odbiorze zamówionych towarów Kupujący zapłaci na rzecz HTI karę umowną w wysokości 1% wartości poszczególnego Zamówienia za każdy dzień zwłoki. Sprzedający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.
 11. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez HTI nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. HTI ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Kupującego o zdarzeniach, które spowodowały niemożność realizacji dostawy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. niezawinione przez HTI zakłócenia w funkcjonowaniu zakładów, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, klęską żywiołową, strajkami itp.
 12. W przypadku wystąpienia przeterminowanych płatności po stronie Kupującego, nieuregulowania odsetek za opóźnione płatności, lub przekroczenia ram kredytowych przez Kupującego realizacja kolejnych zamówień zostaje wstrzymana do czasu uregulowania przez Kupującego wszelkich zaległości wynikających z umowy.

WARUNKI PŁATNOŚCI

 • 5
 1. Jeżeli Strony przewidziały przedpłatę, Kupujący jest zobowiązany wpłacić na rachunek bankowy HTI kwotę przedpłaty zgodnie z danymi wskazanymi w otrzymanej fakturze Pro-Forma w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Wpłata, o której mowa w ust. 1 powyżej, stanowi warunek realizacji zamówienia, a brak jej dokonania zwalnia HTI z wykonania obowiązków wynikających z zawartej umowy.
 3. Uzgodniona między Stronami cena jest ceną netto, do której należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) według stawek obowiązujących w chwili wystawienia faktury VAT.
 4. Po wydaniu towaru Kupującemu HTI wystawia fakturę VAT, w której określone zostaną cena oraz termin płatności.
 5. Kupujący upoważnienia HTI do wystawienia faktury VAT bez podpisu Kupującego.
 6. Gdy Strony nie ustalą inaczej, każda faktura będzie traktowana osobno i płacona osobno.
 7. Datą wykonania świadczenia przez Kupującego jest data wpływu należności na konto HTI.
 8. W przypadku nieterminowej realizacji płatności, HTI jest uprawniona do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz kosztów zastępstwa procesowego.
 9. Jeżeli Kupujący popadł w opóźnienie z płatnościami należnymi na podstawie więcej niż jednej faktury, HTI. ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek zapłaty dokonanej przez Kupującego z tytułu jakiejkolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych. Postanowienie niniejsze uchyla uprawnienia dłużnika, o którym mowa w art. 451 §1 kodeksu cywilnego. Jednocześnie HTI zastrzega sobie prawo dokonania kompensaty z tytułu innych wierzytelności i zobowiązań, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 10. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część.
 11. Towar, będący przedmiotem umowy, pozostaje własnością HTI do chwili zapłacenia przez Kupującego całej ceny nabycia, wraz z ewentualnymi odsetkami ustawowymi, w terminach określonych przez HTI oraz do momentu spłaty wszelkich innych należności wobec HTI (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej – art. 589 kodeksu cywilnego). Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w określonym terminie, wówczas HTI. ma prawo zażądać od Kupującego zwrotu towarów niezapłaconych. HTI może również żądać odszkodowania, jeżeli towar został zużyty lub uszkodzony, w szczególności gdy wartość towaru odebranego przez HTI z magazynu Kupującego jest niższa od kwoty zapłaty, którą Kupujący powinien uiścić za otrzymany towar. W przypadku opóźnienia w wydaniu towarów HTI Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz HTI kary umownej w kwocie 1% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia.
 12. HTI będzie uprawnione do podwyższenia uzgodnionej ceny sprzedaży, jeżeli:
 13. nastąpi zmiana podatków, ceł lub innych obligatoryjnych obciążeń, na których wysokość HTI nie ma wpływu;
 14. Kupujący dokona jakichkolwiek zmian rodzaju lub ilości towaru w swoim zamówieniu;
 15. nastąpi wstrzymanie prac z powodu przeoczenia lub opóźnienia zawinionego przez Kupującego.
 16. HTI ma prawo co do całości lub części umowy zażądać natychmiastowej zapłaty, a także żądać kompensaty za poniesione szkody i utracone korzyści gdy:
  1. HTI poweźmie informacje wskazujące, że zapłata przez Kupującego jest wątpliwa, z powodu jego złej kondycji finansowej;
  2. Ogłoszono likwidację Kupującego;
  3. Rozpoczęto egzekucję z jakiejkolwiek części majątku Kupującego;
  4. Zwłoki w płatności jakichkolwiek kwot względem HTI, z jakiegokolwiek tytułu;
  5. Zwłoki Kupującego w wykonaniu innych postanowień niniejszej umowy sprzedaży.
  6.  

REKLAMACJE

 • 6
 1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do HTI niezwłocznie i na piśmie.
 2. W przypadku reklamacji ilościowych, zgłoszenie reklamacji może nastąpić:
 1. dla reklamacji wynikających z błędnego załadunku towaru – najpóźniej w dniu następnym po rozładunku towaru;
 2. dla reklamacji wynikających ze szkód powstałych w czasie transportu – najpóźniej w dniu rozładunku towaru.
  1. W przypadku reklamacji ilościowych konieczne jest umieszczenie przez Kupującego adnotacji na liście przewozowym o rodzaju szkody w zakupionym towarze (stwierdzenie braku lub uszkodzenia). Adnotacja na liście przewozowym musi zostać podpisana przez kierowcę, który dostawę zrealizował.
  2. Reklamacje jakościowe Kupujący może zgłaszać w terminie 7 dni od daty wykrycia wady, nie później jednak niż w ciągu 1 roku od dnia wydania mu towaru, załączając próbkę reklamowanego towaru. Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych.
  3. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną HTI może według swego uznania albo wymienić towar na nowy, wolny od wad lub uzgodnić stosowne odszkodowanie. Załatwienie reklamacji w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powoduje wygaśnięcie roszczeń Kupującego z tytułu reklamacji.
  4. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.
  5. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach powoduje utratę przez Kupującego prawa do reklamacji.
  6. W każdym przypadku reklamacji podstawą jej rozpatrzenia przez HTI jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego i dokumentacji zdjęciowej przez jej przedstawiciela handlowego, niezwłocznie po zgłoszeniu reklamacji przez Kupującego.
  7. HTI nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru.
  8. HTI nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem towaru przez Kupującego oraz za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich. W szczególności reklamacja nie przysługuje Kupującemu w sytuacjach gdy:
 3. Kupujący lub osoba trzecia użyli towaru niezgodnie z jego parametrami technicznymi, o których Kupujący został poinformowany przez HTI;
 4. Kupujący lub osoba trzecia we własnym zakresie dokonali zmian w towarze.
  1. HTI ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec niej przez Kupującego wszelkich zaległych należności.
  2. Akceptując niniejszą procedurę reklamacyjną Kupujący rezygnuje z korzystania z prawa potrącenia swoich roszczeń.
  3. W sprawach dotyczących odpowiedzialności HTI za wady sprzedanego towaru, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne i prawne, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.

 

POSTANOWNIENIA KOŃCOWE

 • 7
 1. Wszelkie uzgodnienia zapadłe między Stronami, odbiegające swą treścią od niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży, muszą dla swej ważności mieć formę pisemną. W razie wprowadzenia do umowy sprzedaży postanowień dodatkowych lub odmiennych, OWS mają zastosowanie w zakresie nieuregulowanym tymi postanowieniami.
 2. Wszelkie zmiany umowy sprzedaży łączącej Strony dla swej ważności wymagają formy pisemnej.
 3. Jeżeli Kupujący po zawarciu umowy sprzedaży na warunkach niniejszych OWS złoży HTI wniosek o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy i taką zgodę otrzyma, wówczas będzie zobowiązany do poniesienia wszelkich kosztów poniesionych przez HTI w celu wykonania umowy, w tym wszelkich kosztów związanych z dostawą Kupującemu towarów przez niego wymienionych w Zamówieniu.
 4. Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez HTI oraz podmioty działające na jej zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez HTI oraz w celach marketingowych związanych  z prowadzoną przez HTI działalnością gospodarczą. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.
 7. HTI i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi wg miejsca siedziby HTI.
 8. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia HTI o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w podpisanych umowach partnerskich lub innych porozumieniach handlowych, uważane są za skuteczne.